PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PH.”BEZPIECZNE WAKACJE” - 2018r.

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

PH.”BEZPIECZNE WAKACJE” - 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, informuje, że rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na gazetkę ph. „Bezpieczne wakacje”. Adresatami konkursu były dzieci 5 i 6 letnie z trzech nowotarskich przedszkoli.

Dzieci zapoznały się z ulotkami dostarczonymi przez pracowników Inspekcji Sanitarnej, przedstawiającymi zasady bezpiecznego wypoczynku podczas różnych form spędzania wolnego czasu oraz zagrożenia związane z okresem wakacyjnym. Uzyskaną podczas zajęć edukacyjnych wiedzę, dzieci przedstawiły w formie prac plastycznych. W przedszkolach zorganizowano gazetki tematyczne eksponujące grupowe prace dzieci.

Placówki uczestniczące w konkursie otrzymały upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

Celami konkursu było:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia

 • Kształtowanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 • Rozwijanie umiejętności przekazywania postaw dot. problematyki zdrowia w różnych formach plastycznych

 

Celem działań podejmowanych przez Inspekcję Sanitarną w okresie wakacji jest nagłośnienie problemu występowania zagrożeń zdrowotnych związanych z sezonem letnim. Do szkół, przedszkoli i placówek służby zdrowia, pracownicy Inspekcji Sanitarnej dostarczają materiały informacyjne dotyczące postępowania w czasie upału, unikania zatruć pokarmowych, bezpiecznych zachowań nad wodą, unikania zachowań ryzykownych- w tym uzależnienia od substancji psychoaktywnych, tytoniu, profilaktyki boreliozy, bezpiecznego grzybobrania itp.

 

 {gallery}/BezpWaka2018{/gallery}

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że w związku
z dniem wolnym przypadającym na 15 sierpnia 2018 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi
wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach :

 • 13 i 14 sierpnia 2018 r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 20 sierpnia 2018 r.

 

 

Państwowy Powiatowy         

Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

/ + /                            

mgr inż. Jolanta Bakalarz      

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015

Przechwytywanie

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu

z dnia 15 pażdziernika 2015 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), § 8 ust. 2 statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu nadanego zarządzeniem Nr 499/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zmienionego zarządzeniem Nr 484/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 155/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Załączniku do zarządzenia Nr 5/10 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Targu wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 26 dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

„Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji …… (ABI)”.

2) Po § 502 dodaje się § 503 w następującym brzmieniu:

Do zadań Stanowiska Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 1. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;

 2. zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami niniejszej Polityki;

 3. dbanie o to aby dane osobowe w formie papierowej były niedostępne dla osób nieupoważnionych. Sprawdzanie aby dokumenty znajdowały się w pomieszczeniu zamykanym na klucz do którego dostęp mają tylko osoby posiadające aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

 4. zatwierdzanie wydawanych i anulowanych przez ADO upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób przetwarzających te dane;

 5. prowadzenie ,,Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”;

 6. nadzorowanie zestawienia danych osobowych, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

 7. określenia środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych;

 8. udział w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;

 9. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych;

 10. okresowe kontrole działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, ABI przygotowuje plan kontroli, uwzględniając zakres oraz potrzebne zasoby fizyczne, czasowe i osobowe, kontrola powinna odbyć się co najmniej dwa razy w roku;

 11. sporządzanie raz w roku sprawozdania rocznego ze stanu funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych;

 12. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.

3) Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 28 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015

Przechwytywanie

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.1), § 8 ust. 2 statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu nadanego zarządzeniem Nr 499/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zmienionego zarządzeniem Nr 484/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2011r. oraz zarządzeniem Nr 155/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2012r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Załączniku do zarządzenia Nr 5/10 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Targu wprowadza się następujące zmiany:

1) §26 pkt 3 lit g otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego …… (NZ)”.

2) Uchyla się § 41.

3) Po § 501 dodaje się § 502 w następującym brzmieniu:

Do zadań Stanowiska pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

  1. uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  1. wydawanie opinii w przedmiocie ustalania obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresie;

  1. uzgadnianie lokalizacji celu publicznego oraz warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

  1. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, dla których może być wymagane przeprowadzanie oceny ich oddziaływania na środowisko, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego;

  1. przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie realizacji inwestycji;

  1. uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych, statków żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;

  1. opracowywanie postanowień o spełnieniu wymogów koniecznych do zapewnienia higieny przez personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne”.

4) Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w §28 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2012r. poz. 460, poz. 982, z 2013r. poz. 2.

Podsumowanie Pikniku Zdrowia – 5 czerwca 2018r. Rynek Nowy Targ

Podsumowanie Pikniku Zdrowia – 5 czerwca 2018r. Rynek Nowy Targ

5 czerwca 2018r. na nowotarskim Rynku odbył się Piknik Zdrowia zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia ph. „Zdrowie dla wszystkich”. Głównym Organizatorem akcji był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, które udzieliło również wsparcia finansowego, dzięki czemu organizacja Pikniku była możliwa, Medical Clinic Podhale, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Urząd Miasta Nowy Targ, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, Krwiodawstwo HDK Kropla, OKO TEST-Centrum Okulistyczne, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji
w Nowym Targu.

W ramach pikniku prowadzone były bezpłatne badania i konsultacje specjalistyczne, m.in. spirometria, pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar ciśnienia w oku, konsultacje okulistyczne, porady dietetyczne, bezpłatne terapie manualne
i konsultacje z fizjoterapeutą. Medical Clinic Podhale oprócz badań zapewnił również atrakcje związane z urodą, oferując bezpłatne konsultacje z kosmetologiem ,
a z zabiegów kosmetycznych - drenaż limfatyczny twarzy. W Ratuszu zorganizowano punkt krwiodawstwa oraz stanowisko Oko-Testu z poradami i badaniami okulistycznymi. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu oprócz badań profilaktycznych w wykonaniu studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu ( pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego) prezentowała zabiegi z zakresu pielęgnacji skóry, połączone z masażem dłoni , a także masaż kręgosłupa oraz pokaz i naukę udzielania
I pomocy przedmedycznej.
Podczas Pikniku Zdrowia, badaniu poziomu cukru we krwi wykonywanym przez studentów poddało się 126 osób. Badanie ciśnienia CTK wykonano 123 osobom.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zapewnił konsultacje
i porady lekarskie. Na temat profilaktyki chorób serca konsultacji medycznych i porad lekarskich udzielali: znany kardiolog dr n.med. Artur Klecha i Pani dr Maria Cetera.
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu wykonał 50 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi . Można było również uzyskać informację na temat projektów unijnych,
w których Szpital bierze udział. Pierwszy: Profilaktyka raka jelita grubego i drugi dotyczący rehabilitacji ruchowej, jak również zapoznać się z innymi działaniami prozdrowotnymi szpitala. Rozdysponowano 300 ulotek dotyczących kolonoskopii i rehabilitacji.
Liczba osób chętnych do skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji była spora. Przed namiotami, w których prowadzone były badania, gromadziły się kilkuosobowe kolejki.

Z badań, konsultacji i porad prowadzonych przez lekarzy z Centrum Okulistycznego Oko-Test skorzystało ok. 100 osób, u których również wykonano pomiar ciśnienia w gałce ocznej.

Punkt Krwiodawstwa HDK Kropla zarejestrował 20 chętnych do oddania krwi, ale z przyczyn zdrowotnych tylko 12 osób spośród zarejestrowanych, mogło w tym dniu oddać krew.

W namiocie Medical Clinic dzieci mogły skorzystać z atrakcji w postaci malowania twarzy , animatorzy w kąciku gier organizowali gry i zabawy z nagrodami. Dla dorosłych przewidziano 10 voucherów o wartości 200 zł do wykorzystania na zabiegi rehabilitacyjne w klinice. Fitnes CF Podhale zaprezentowało pokaz zumby i inne formy aktywności fizycznej. Leśnicy
z Nadleśnictwa Nowy Targ – Lasy Państwowe, odpowiadali na pytania związane z ochroną przyrody, rozdawali również sadzonki jodełek , modrzewia i buka.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, częstowali przechodniów jabłkami i zachęcali do poddania się badaniom. Rozprowadzali również materiały edukacyjne przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu ( m.in. ulotki dot. chorób odkleszczowych, WZW typu C, profilaktyki uzależnień od narkotyków
i tytoniu, bezpiecznego wypoczynku). Łącznie rozdysponowano 800 ulotek. Stoisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu odwiedziło ok. 80 osób.

Wykonano 20 badań przy użyciu smokerlyzera. Odwiedzający stoisko PSSE mogli także sprawdzić na własnej skórze w jaki sposób zachowuje się człowiek po spożyciu alkoholu czy narkotyków. Było to możliwe dzięki zastosowaniu alkogogli i narkogogli które symulują obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, problem określenia kierunków, zniekształcenie widocznego obrazu, zmiany w ocenie odległości czy podwójne widzenie.

Na scenie prezentowane były występy dzieci i młodzieży. Przedszkolaki z Przedszkola Liwlandia w Nowym Targu zaprezentowały występ wokalno-taneczny, Miejski Ośrodek Kultury również przedstawił swoich podopiecznych w występach wokalno-tanecznych. Bolesław Bara, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury prowadził ze sceny dialog z publicznością oraz organizował konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych. Uczniowie ze szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Nowym Targu zaprezentowali przedstawienie pt. „Jedz owoce i warzywa, będziesz zdrów jak ryba”, a uczniowie z II LO i Szkoły Podstawowej Nr 1
w Nowym Targu, zapewnili atrakcję w postaci występu zespołu rokowego i występów wokalnych.

Ponadto w ramach Pikniku w dużym namiocie gastronomicznym swoje stoiska rozstawili piekarze, producenci wędlin, nowotarska mleczarnia i inni lokalni przedsiębiorcy (Piekarnia Trzcińscy, Piekarnia Żarneccy, Firma Kabanos, Małopolska Regionem Ziół- Gospodarstwo Agroturystyczne Andrzej Mikołajewicz, Zakład Mleczarski w Nowym Targu, Bar Rumcajs Nowy Targ, Iwona Arendarczyk – Ciastkarnia, Herbaty Świata, Bar Łan, Lila Vanilla, Maciej Koźlakowski uczestnik Master Chefa), którzy prezentowali swoje produkty oraz zapraszali do ich degustacji. Maciej Koźlakowski uczestnik Master Chefa prowadził z dziećmi warsztaty, podczas których dzieci przygotowywały desery.

Szacunkowo w Pikniku wzięło udział około 800 osób.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu serdecznie dziękuje współorganizatorom i partnerom za pomoc w organizacji IV edycji Pikniku Zdrowia.

Oprac. E.Ł.

 

Więcej zdjęć [TUTAJ]

 

.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO

PSSE-NHK-431-366-3/18 Nowy Targ, dnia 07.06.2018r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO W TYLMANOWEJ zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Im. Mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, oś. Kozielce 296

z dnia 07.06.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego w Tylmanowej zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Im. Mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, oś. Kozielce 296, że w dniu 07.06.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 07.06.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 05.06.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakteri grupy coli – 14 jtk/100ml

- mętność – 1,7 NTU

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO

PSSE-NHK-431-365-3/18 Nowy Targ, dnia 07.06.2018r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO W TYLMANOWEJ zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Szkoły Podstawowej w Tylmanowej, oś. Mastalerze 32B
z dnia 07.06.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego w Tylmanowej zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Szkoły Podstawowej w Tylmanowej, oś. Mastalerze 32B, że w dniu 07.06.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 07.06.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 05.06.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakteri grupy coli – 44 jtk/100ml

- mętność – 6,6 NTU

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

 

 

 

Witryna

Odsłon artykułów:
682837

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu